شماره کارت بانکی جهت واریز دستمزد ترجمه:

۶۰۳۷-۹۹۷۲-۱۵۴۰-۳۰۰۸

صاحب حساب: جمشید عباسی