نرخ ترجمه برای متن های عمومی:

فارسی به انگلیسی کلمه ای ۴۵ تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای ۲۵ تومان

نرخ ترجمه برای متن های تخصصی:

فارسی به انگلیسی کلمه ای ۵۰ تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای ۳۰ تومان

۱۰درصد تخفیف برای متن های بیشتر از ۵۰۰۰ کلمه اعمال می گردد.