ترجمه انواع متون از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی به شرح زیر ارایه می گردد:

۱-ترجمه مقاله

۲-ترجمه کتاب

۳-ترجمه وب سایت

۴-ترجمه زیرنویس فیلم

۵-ترجمه بروشور