فارسی ترنس از مترجمانی باتجربه برخوردار است که از طریق آزمون ویژه ای گزینش و استخدام می شوند.

مترجمان فارسی ترنس خود را متعهد و ملزم به رعایت اصول حرفه ای ارایه خدمات ترجمه می دانند

و رضایت مشتریان را سرلوحه کار خود قرار می دهند.